Privacy beleid

Definities

In deze privacy statement worden de volgende definities gebruikt:
– The Differences: The Differences Events gevestigd aan Laan van 't haantje 48 te Rijswijk, ingeschreven bij de Kamer van Koophandel onder KvK-nummer 54452600, is verantwoordelijk voor de verwerking van persoonsgegevens zoals weergegeven in deze privacyverklaring. Dit geldt voor alle handelsnamen die geregistreerd zijn onder dit KvK-nummer te weten ‘The Differences Events’ en ‘Feestgastenboek.nl’.
– bezoeker: de bezoeker van de website
– klanten: offerteaanvrager, persoon die iets van ons afneemt.
– website: de website www.thedifferences.nl of www.feestgastenboek.nl


Persoonsgegevens

Voor The Differences is een zorgvuldige omgang met persoonsgegevens van onze klanten van groot belang. Ten aanzien van de verwerking van deze gegevens handelt The Differences volgens de toepasselijke wet- en regelgeving (Algemene Verordening Gegevensbescherming).

De verantwoordelijke voor de verwerking van de persoonsgegevens is:
The Differences Events
Laan van 't haantje 48
2288 GT Rijswijk

The Differences doet er alles aan om er zorg voor te dragen dat alle persoonlijke informatie die aan haar wordt verstrekt altijd vertrouwelijk zal worden behandeld en alleen zal worden gebruikt voor de doeleinden zoals in dit privacy statement is beschreven.


Persoonsgegevens die wij verwerken

The Differences verwerkt uw persoonsgegevens doordat u gebruik maakt van onze diensten en/of omdat u deze zelf aan ons verstrekt.
Hieronder vindt u een overzicht van de persoonsgegevens die wij mogelijk verwerken:
- Voor- en achternaam
- Adresgegevens
- Telefoonnummer
- E-mailadres
- Geslacht
- Geboortedatum
- Geboorteplaats
- IP-adres
- Bankrekeningnummer
- Gegevens over uw activiteiten op onze website
- Gegevens over uw surfgedrag over verschillende websites heen (bijvoorbeeld omdat dit bedrijf onderdeel is van een advertentienetwerk)
- Overige persoonsgegevens die u actief verstrekt bijvoorbeeld door een profiel op onze website aan te maken, in correspondentie en telefonisch

De persoonsgegevens worden voor de volgende doeleinden verwerkt:
- U te kunnen bellen of e-mailen indien dit nodig is om onze dienstverlening uit te kunnen voeren
– het maken van een offerte
– Het verbeteren van onze dienstverlening
– Aanbieding van diensten die The Differences bieden
- Om goederen en diensten bij u af te leveren
- The Differences verwerkt ook persoonsgegevens als wij hier wettelijk toe verplicht zijn, zoals gegevens die wij nodig hebben voor onze belastingaangifte.


Bijzondere en/of gevoelige persoonsgegevens die wij verwerken

Onze website en/of dienst heeft niet de intentie gegevens te verzamelen over websitebezoekers die jonger zijn dan 16 jaar. Tenzij ze toestemming hebben van ouders of voogd. We kunnen echter niet controleren of een bezoeker ouder dan 16 is. Wij raden ouders dan ook aan betrokken te zijn bij de online activiteiten van hun kinderen, om zo te voorkomen dat er gegevens over kinderen verzameld worden zonder ouderlijke toestemming. Als u er van overtuigd bent dat wij zonder die toestemming persoonlijke gegevens hebben verzameld over een minderjarige, neem dan contact met ons op via info@thedifferences.nl, dan verwijderen wij deze informatie.


Bewaartermijn persoonsgegevens

The Differences bewaart uw persoonsgegevens niet langer dan strikt nodig is om de doelen te realiseren waarvoor uw gegevens worden verzameld. Wij hanteren de volgende bewaartermijnen voor de volgende (categorieën) van persoonsgegevens:
– Voor- en achternaam > Tot 7 jaar na laatste boeking > Belasting wetgeving
– Adresgegevens > Tot 7 jaar na laatste boeking > Belasting wetgeving
– Telefoonnummer > zolang je klant bent en daarna nog 2 jaar
– E-mailadres > Zolang je klant bent en daarna nog 2 jaar
– Geslacht > ter verificatie bij huur > totdat het gehuurde retour is
– Geboortedatum > ter verificatie bij huur > totdat het gehuurde retour is
– Geboorteplaats > ter verificatie bij huur > totdat het gehuurde retour is
– IP-adres > ter verificatie bij huur en opdrachten > daarna nog 2 jaar of zolang dor wetgever vereist
– Overige persoonsgegevens die je actief verstrekt bijvoorbeeld door een profiel op deze website aan te maken, in correspondentie en telefonisch > zolang je klant bent en daarna nog 2 jaar
– Gegevens over jouw activiteiten op onze website > 2 jaar
– Gegevens over jouw surfgedrag over verschillende websites heen (bijvoorbeeld omdat dit bedrijf onderdeel is van een advertentienetwerk) > 2 jaar
– Bankrekeningnummer > Tot 7 jaar na laatste boeking > Belasting wetgeving

Indien u geen te kennen heeft gegeven geen diensten van ons af te nemen zullen wij uw gegevens niet langer dan 12 maanden bewaren. Uw gegevens worden na deze periode geanonimiseerd.


Delen van persoonsgegevens met derden

The Differences verstrekt uitsluitend aan derden en alleen als dit nodig is voor de uitvoering van onze overeenkomst met u of om te voldoen aan een wettelijke verplichting.


Cookies, of vergelijkbare technieken, die wij gebruiken

The Differences gebruikt analytische cookies. Een cookie is een klein tekstbestand dat bij het eerste bezoek aan deze website wordt opgeslagen in de browser van je computer, tablet of smartphone. The Differences gebruikt cookies met een puur analytische functionaliteit. Onze websites gebruiken analytische cookies om bijvoorbeeld bezoekersstatistieken bij te houden. Zo krijgen wij beter inzicht in het functioneren van de website. Analytische cookies hebben nauwelijks gevolgen voor de privacy en hiervoor is geen toestemming vereist van de bezoeker.

Op deze website worden ook cookies geplaatst door derden. Dit zijn bijvoorbeeld adverteerders en/of de sociale media-bedrijven. Hieronder een overzicht: Cookie: Googly Analytics
Naam: _utma
Functie: Analytische cookie die websitebezoek meet
Bewaartermijn: 2 jaar


Gegevens inzien, aanpassen of verwijderen

U heeft het recht om uw persoonsgegevens in te zien, te corrigeren of te verwijderen. Daarnaast heeft u het recht om uw eventuele toestemming voor de gegevensverwerking in te trekken of bezwaar te maken tegen de verwerking van uw persoonsgegevens door The Differences en heeft u het recht op gegevensoverdraagbaarheid. Dat betekent dat u bij ons een verzoek kunt indienen om de persoonsgegevens die wij van u beschikken in een computerbestand naar u of een ander, door u genoemde organisatie, te sturen.

U kunt een verzoek tot inzage, correctie, verwijdering, gegevensoverdraging van uw persoonsgegevens of verzoek tot intrekking van uw toestemming of bezwaar op de verwerking van uw persoonsgegevens sturen naar info@thedifferences.nl.

Om er zeker van te zijn dat het verzoek tot inzage door u is gedaan, vragen wij u een kopie van uw identiteitsbewijs met het verzoek mee te sturen. Maak in deze kopie uw pasfoto, MRZ (machine readable zone, de strook met nummers onderaan het paspoort), paspoortnummer en Burgerservicenummer (BSN) zwart. Dit ter bescherming van uw privacy. We reageren zo snel mogelijk, maar binnen vier weken, op uw verzoek.

The Differences wil u er tevens op wijzen dat u de mogelijkheid heeft om een klacht in te dienen bij de nationale toezichthouder, de Autoriteit Persoonsgegevens. Dat kan via de volgende link: https://autoriteitpersoonsgegevens.nl/nl/contact-met-de-autoriteit-persoonsgegevens/tip-ons.


Hoe wij persoonsgegevens beveiligen

The Differences neemt de bescherming van uw gegevens serieus en neemt passende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan. Als u de indruk heeft dat uw gegevens niet goed beveiligd zijn of er aanwijzingen zijn van misbruik, neem dan contact op met onze klantenservice of via info@thedifferences.nl.